Introducció

L‘Escola Bressol neix del dret dels infants a l’educació i al seu desenvolupament físic,psicològic i social en un ambient de llibertat, autonomia i afecte. L’infant és l’Eix de l’Escola, tot gira en funció d’ell, per fer-li l’Escola agradable i per afavorir el seu creixement integre. La funció educativa de l’Escola és complementaria a l’educació que els infants reben a la familia. L’objectiu primordial és l’assistència i l’educació dels infants que els acull en mútua col·laboració dels pares i l’equip educatiu. Mitjançant el contacte personal diari, s’intenta establir un diàleg permanent amb la familia dels infants.

Tots els infants son iguals i tenen els mateixos drets independentment del sexe, raça,llengua,religió o procedència. Tots els infants tenen dret a una vida sana, a viure feliços en un ambient protector, estable, estimulador i amb totes les necessitats cobertes.

En els primers anys de vida els infants depenen totalment de l’adult, especialment en el primer any és per això que posem especial émfasi en l'atenció i satisfacció de les necessitats bàsiques de salut i benestar, per garantir i facilitar el repte de creixer i desenvolupar-se en les condicions més òptimes tan fisiques com psicològiques. Creiem que cada nen és únic i diferent per tant la qualitat dels cuidados depèn de que es respectin les característiques individuals de cada infant. Per això ens cal observar l’infant, saber interpretar les diferents formes que té d’expresar-se des del naixement i crear llaços afectius. A partir d’aquí tindrem suficient informació per identificar i satisfer les necessitats bàsiques o vitals, i les necessitats que otorguen qualitat a la vida.

 • Necessitats fisiològiques : Respiració, hidratació, alimentació i eliminació
 • Seguretat i protecció
 • Afectives i emocionals
 • Higiene
 • Moviment
 • Comunicació
 • Aprenentatge
 • Aleshores estarem en condicions d’estimular, guiar i donar suport per assolir la conquesta de l’autonomia e iniciar l‘aprenentatge. L’Escola respecta l’evolució de cada infant i ajuda a aconseguir un desenvolupament integral en harmonia en la seva manera de ser, en un medi ric per experimentar i crear, i amb això aconseguir que l’infant amb totes les necessitats satisfetes,visqui feliç. Per tal d’aconseguir una bona adaptació de l’infant a l’Escola i l'integració a la societat  la llengua vehicular és el català. Mitjançant les festes populars i les tradicions es preten l’arrelament al context sociocultural del nostre País.

  Objectius generals

  Exercir una funció assistèncial, educativa i social com a complement de la tasca familiar. Promoure la felicitat de l’infant fent que se senti estimat. Estimular el seu desenvolupament harmònic i totes les capacitats físiques, intel·lectuals, afectives i socials. Oferir a l’infant la primera experiència de socialització fora de la família. Promoure l’autonomia personal i fer-li adquirir seguretat afectiva i emocional. Treballar sobre la base d’una metodología integradora que respecti les diferències individuals i ajudi a acceptar-les. Desenvolupar la capacitat d’observar, explorar i experimentar amb els elements naturals i socials de l’entorn i de respecte al medi ambient.

  Tots els infants tenen dret a desenvolupar-se individualment en els diferents aspectes psicològic, afectiu i social. Tots els infants tenen dret a gaudir del joc i l'aprenentatge.

  Desenvolupar hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, el repòs i la higiene. Aconseguir un domini psicomotor adeqüat al moment evolutiu en que es trova. Estimular l’actitud positiva davant les dificultats, fer veure el "no" positiu. Desenvolupar la utilització del llenguatge corporal com a mitjà d’expressió i comunicació. Afavorir l’orientació i el coneixement de nocions espaciotemporals amb relació al cos, als objectes i a les activitats quotidianes. Compartir l’educació de l’infant amb la família, en el marc d’una relació d’intercanvi de criteris i experiències. Aportar coneixements i suport professional als pares per facilitar la tasca diària de cuidar dels seus fills.

  Objectius específics pels infants de 0 a 12 mesos

  L'infant d'aquesta edat es trova en un període evolutiu caracteritzat pel desenvolupament de les funcions bàsiques, especialment les sensorio-motrius i emocionals. Una característica d’aquesta edat és la dependència total de l’adult el que comporta assumir el rol de suplència en la satisfacció de necessitats.Caldrà proporcionar-li un ambient estable i estimulador a fi que l’infant es trobi ben acollit i pugui creixer i desenvolupar-se correctament.

 • Prevenir riscos tan reals com potencials
 • Controlar gradualment el to muscular i la postura
 • Coordinar progressivament els moviments globals
 • Iniciar el coneixement del propi cos
 • Coordinar progressivament la motilitat fina
 • Iniciar la coordinació ull-ma i en general la funció perceptiu-motora
 • Discriminar progressivament els estimuls dels cinc sentits
 • Comunicar-se amb l’actitud, amb el gest i amb la mirada
 • Gaudir del joc com a eina per iniciar aprenentatges
 • Començar la comunicació mitjançant els primers sons del llenguatge oral
 • Iniciar les relacions afectives amb l’adult
 • Expressar sentiments d’afecte envers els altres
 • Adquirir els primers hàbits d’alimentació, repòs e higiene
 • Observar i explorar el seu entorn inmediat joguines, objectes, mobiliari.
 • Objectius específics pels infants de 12 a 24 mesos

  Continua fent en aquest període un gran nombre d’adquisicions motores, però també cognitives i d’afirmació personal. Adquireix una consciència progressiva del seu cos i del propi jo. És el moment que s’inicia el llenguatge verbal. El rol del personal educador passa per una relació d’ajut per iniciar la conquesta de l’autonomia de l'infant.

 • Prevenir els riscos reals i potencials.
 • Controlar l’equilibri adquirint millor estabilitat física
 • Millorar la coordinació dinàmica
 • Progressar en el coneixement del cos
 • Controlar gradualment la motilitat fina
 • Discriminar progressivament estímuls a través dels diferents sentits
 • Comunicar desigs, necessitats i sentiments a traves d’actituds corporals i gestos combinats amb sons
 • Diferenciar el que li provoca plaer i displaer
 • Atendre i complir encàrrecs senzills
 • Coneixer i respectar les normes
 • Participar en les activitats de grup
 • Apendre a compartir les joguines amb d’altres nens
 • Iniciar la manipulació i exploració de materials plàstics
 • Col·laborar en les activitats de joc
 • Col·laborar en recollir joguines i posar ordre a l'aula
 • Progressar en l'adquisició d'hàbits d'alimentació, repòs e higiene
 • Adquirir el coneixement dels objectes i de les persones pròximes.
 • Objectius específics pels infants de 24 a 36 mesos

  L’infant d’aquesta edat adquireix una considerable autonomia. El rol del personal educador passa per donar suport a les actuacions del propi infant. Progresa en el desenvolupament motor i en la seva personalitat. Evoluciona en la capacitat de concentració i llenguatge. Progresa en la funció del joc simbòlic, joc fictici que li permet de substituir la realitat concreta per imatges i símbols.

 • Coordinar progresivament la coordinació estàtica
 • Avançar en la coordinació dinàmica
 • Adquirir progresivament la consciència del seu esquema corporal
 • Avançar i assolir la conquesta de l’autonomía
 • Iniciar l'aprenentatge en el control d’esfinters
 • Coordinar el moviments fins amb més precisió
 • Organitzar progressivament les dades sensorials
 • Expressar-se a traves de la música, el moviment, els gestos, el joc i la paraula
 • Col·laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes
 • Entendre i complir encàrrecs senzills
 • Participar i relacionar-se en les activitats de grup
 • Coneixer i respectar les normes del joc
 • Orientar-se i ser autònom en els espais habituals
 • Apendre a compartir tan els companys com a les joguines i diferents materials
 • Representar objectes i accions de la vida diària per mitja de símbols, imatges o accions fictícies.