Escola Bressol

Escola Bressol

És indispensable per a l'inscripció presentar un certificat mèdic que acrediti que l'infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa que está correctament vacunat, i per tant pot assistir a una colectivitat infantil.

L'Escola amb la voluntat de donar el millor servei als pares, funciona com un centre assistèncial i té cura dels infants amb afeccions o indisposicions lleus pròpies de l'infància, que no comportan cap risc de contagi i que no tenen cap contraindicació mèdica.L'infermera pediatrica de l'Escola indica la conducta a seguir i en fa seguiment i control.

Els infants no poden estar a l'Escola amb una malaltia contagiosa i per tant no s'admetem nens que venen de casa en aquestes condicions. En el cas que la malaltia es manifesti a l'Escola s'avisa als pares perquè el vinguin a buscar tan aviat com sigui possible. Es demana un certificat mèdic després d'haver passat un procès infecciós per poder tornar al Centre.

Si cal donar medicació s'ha de portar el medicament sempre acompanyat de la recepta mèdica,on s'especifiqui clarament el nom del producte, la dosi i la freqüència. A l'Escola administrem la medicació que cal donar cada 8 hores o sigui la dosi del migdia. Les medicacions pautades cada 12 ó 24 hores l'administren els pares a casa.

En cas d'una urgència mèdica es truca al 116, al temps que s'avisa a la família.

Pel que fa referència a les condicions higièniques i sanitàries, l'Escola compleix els requisits exigits per la normativa vigent en el Reglament de Guarderies Infantils del Govern d'Andorra.

Disposa de:

  • Pla d'emergències o autoprotecció
  • Contracte de revissió d'instal·lacions elèctriques
  • Servei de manteniment del sistema d'extinció manual d'incendis
  • Pla de desratització i desinsectació
  • Galeria

    Aules